RODZAJE SKANOWANIA

Skanowanie to sposób dokonywania wyboru poprzez dowolny ustalony sygnał „tak” i/lub „nie”, podczas gdy partner komunikacyjny wylicza/wylicza i wskazuje/wskazuje kolejne opcje: słowa, symbole, przedmioty itd. 
(Porter, 2019)

Wyróżnia się dwa również trzy rodzaje skanowania:

  1. Skanowanie wzrokowe,
  2. Skanowanie wzrokowo- słuchowe,
  3. Skanowanie słuchowe

Skanowanie wzrokowe 

Ten typ skanowania jest odpowiedni wyłącznie dla osób o bardzo dobrej percepcji wzrokowej , gdyż bazuje wyłącznie na wzrokowym rozpoznawaniu symboli. Parter komunikacyjny skanuje wskazując grupy/ kolumny/ elementy palcem/ lub wskaźnikiem, bez nazywania poszczególnych elementów.
Osoba potwierdza umówionym sygnałem w momencie gdy parter komunikacyjny wskazuje pożądany element.

Skanowanie wzrokowo- słuchowePartner komunikacyjny skanując zarówno wskazuje poszczególne elementy jak również odczytuje na głos odpowiadające im słowa/głoski. Użytkownik wykorzystuje więc do komunikacji  zarówno kanał wzrokowy (rozpoznawanie symboli) jak i słuchowy (rozumienie  mowy). Ten typ skanowania może być wykorzystywany zarówno w przypadku gdy użytkownik rozumie pojęcia (wtedy celem jest nauczenie związku między słowem a symbolem) jak również do budowanie  rozumienia słów/ pojęć/ fraz i odpowiadających im znaków graficznych.

Książka do skanowania wzrokowego lub wzrokowo-słuchowego.

Skanowanie słuchowe

W tym typie skanowania Użytkownik AAC polega wyłącznie na kanale słuchowym. Partner komunikacyjny odczytuje kolejne spisane wyrazy/ frazy/komunikaty, które Użytkownik AAC zatwierdza/neguje umówionymi sygnałami.

Książka do skanowania słuchowego.

Porter, G (2019) Pragmatic Organization Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop

Książka do komunikacji-metody dostępu