UPS… POMYLIŁEM SIĘ!

Mimo iż głównym celem wprowadzania AAC jest budowanie autonomii osób niemówiących, ze względu na różnego rodzaju bariery leżące zarówno w środowisku, w partnerach komunikacyjnych, oraz w ograniczeniach samego systemu, Użytkownicy AAC często znajdują się w sytuacji, w której „nie mogą powiedzieć tego co chcą, kiedy chcą, i tak jak chcą” (Yoder, Kraat, 1983; Light, McNaughton, 2014).

W związku z tym powstaje potrzeba wyposażenia ich w kompetencje strategiczne, które pozwolą poradzić sobie z ograniczeniami wynikającymi z faktu korzystania z AAC do komunikacji, a także ujawnić maksimum ich możliwości komunikacyjnych oraz realny poziom wiedzy o świcie.
(McNaughton i in., 2008; Todman, Alm, Higginbotham i File, 2008).

Jedną z najczęstszych przyczyn załamań komunikacji będzie po prostu… pomyłka! Albo wynikająca z błędów
w nawigacji, błędów w odczytaniu wskazania, albo (w przypadku skanowania) ze zbyt wczesnego lub zbyt późnego wykonania sygnału potwierdzenia.

Dlatego jedną z pierwszych uniwersalnych kompetencji strategicznych będzie więc nauka użycia komunikatu „pomyliłem się”.


Porter (2019) podkreśla, że dostęp do tego słowa w pomocy komunikacyjnej powinien być maksymalnie szybki i prosty. W książkach z dostępem alternatywnym (na skanowanie wzrokowe, wzrokowo-słuchowe bądź słuchowe), słowo „pomyłka” stanowi pierwszą pozycję w kolumnie operacyjnej, co pomaga uniknąć dalszych nieporozumień.  

Innym rozwiązaniem jest nauczenie ruchu/gestu sygnalizującego pomyłkę (Beukelman, Mirenda, 2013).

Beukelman, D.R., Mirenda, P. (2013), Augmentative & Alternative Communication, Paul.H. Brookes Publishing Co., London.

Light, J., McNaugthon, (2009a), Accessible Literacy Learning (ALL): Evidence-based reading instruction for learners with autism, cerebral palsy, Down syndrome, and other disabilities, Pittsburgh:Mayer-Johnson.

McNaughton, D., Rackernsperger, T., Bendek-Wood, E., Williams, M.B., Light, J.C. (2008), “A child needs to be given a chance to succeed”: Parents of individuals who uses AAC describe the benefits and challenges of learning AAC technologies, Augmentative and Alternative Communication, 24, 43-55.

Porter, G (2019) Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Advanced WorkshopPorter, G (2019) Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop.

Todman,J.,  Alm, N.,  Higginbotham, J.,  File, P. ( 2008) Whole utterance approaches in AAC., Augmentative and Alternative Communication, 24, 235-254.

Yoder, D. E., & Kraat, A. (1983). Intervention issues in nonspeech communication. ASHA Reports Series (American Speech-Language-Hearing Association), ASHA Reports 12, 27–51.

Dobór słownictwa