• No one has Ever Become Poor from Giving!

Dobra diagnoza to podstawa!

W ramach działalności punktu konsultacyjnego prowadzimy indywidualną diagnozę możliwości i potrzeb komunikacyjnych.

Elementem diagnozy są: dokładny wywiad z rodzicem/opiekunem, obserwacja (na żywo i/lub nagrań wideo), analiza dokumentacji medycznej, ewentualne kontakt z innymi terapeutami osoby niemówiącej.

Konsultacja w ramach punktu konsultacyjnego odbywa się w miejscu zamieszkania, pobytu bądź placówce edukacyjnej lub innej, wcześniej uzgodnionej lokalizacji. 

Aby poznać możliwości konsultacji zdalnej, przejdź do KONSULTACJI ONLINE.

Celem diagnozy AAC jest:

·        Określenie aktualnych strategii komunikacyjnych osoby konsultowanej,

·        Diagnoza potrzeb sensomotorycznych i wybór metody dostępu,

·        Wstępna diagnoza rozumienia mowy

·        Przygotowanie partnerów komunikacyjnych (rodziców, opiekunów) do obserwacji zachowań komunikacyjnych,

·        Określenie zasobu słownictwa potrzebnego danej osobie oraz sposobu organizacji pomocy komunikacyjnej,

·        Wyodrębnienie długoterminowych celów interwencji.

Po spotkaniu rodzic/opiekun otrzymuje informację o proponowanym planie terapeutycznym – kolejnych działaniach, ewentualnej konieczności konsultacji specjalistycznych, częstotliwości spotkań.

 

Udział w konsultacji jest odpłatny.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

    Make a Donation
    Paybal button
    Become A volunteer