I. INFORMACJE OGÓLNE
 

 • Operatorem Serwisu www.generaacja.pl jest „generAACja” Fundacja na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT) z siedzibą przy ul. Okulickiego 2 36-060 Głogów Małopolski ; KRS:: 0000759988, TEL.60197119,  strona internetowa: www.generaacja.pl, e-mail: generaacja@gmail.com,  zwana dalej Fundacją.

 • Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;

 • Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:

  • podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,

  • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

    

II. DANE 
 

 • Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do:

  • umówienia się na na diagnozę AAC, diagnozę AT, wizytę w ramach krótkoterminowej interwencji i okresowej  ewaluacji w ramach działania Punktu Konsultacyjnego (wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby której dotyczy diagnoza, imienia i nazwiska osoby kontaktującej się telefonu kontaktowego, adresu email),

  • umówienia się na superwizję (wymagane jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email),

  • zgłoszenia placówki na opracowanie i ewaluację wdrażania AAC (wymagane jest podanie nazwy placówki, adresu placówki, imienia i nazwiska osoby do kontaktu, numeru telefonu i adresu email  osoby do kontaktu),

  • zgłoszenia na szkolenie organizowane przez Fundację (wymagane podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email),

  • w przypadku składania wniosku o wsparcie w zakupie narzędzi AT niezbędne jest podanie wszystkich danych określonych w “Regulaminie udzielania dotacji” dostępnym na stronie www.generaacja.pl w zakładce-”zakup narzędzi AT”- Regulamin.

  • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 • Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z kontaktu z Fundacją
  i niemożność korzystania z jej świadczeń.

 • Kontaktując się z Fundacją w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.

 • Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są mogą być przekazywane Partnerom.

 • Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

   

Ponadto Fundacja informuje, że Serwis może zwierać odnośniki/linki do innych stron www.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GENERAACJA.PL

DANE

KRS: 0000759988


NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000


KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Przycisk

Przycisk

Przycisk