Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą “generAACja” Fundacja na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT), zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Paulinę Rutkę i Katarzynę Włodarczyk, zwane dalej fundatorami,aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Annę Rokitiańską, zastępującą notariusz w Krakowie Martę Skrzyniarz, w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul Grunwaldzka 26/1 w dniu 13 września 2018 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.


§ 2
Właściwym Ministrem jest Minister ds. Przedsiębiorczości i Technologii.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Głogów Małopolski.

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami kraju.
2. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5
Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do innych podmiotów
i fundacji.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6
1) Celem Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy, poprawa dostępności i jakości usług w zakresie wykorzystania metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) i technologii wspomagającej (AT) dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
1. zwiększanie świadomości społecznej odnośnie złożonych potrzeb komunikacyjnych, komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) oraz technologii wspomagającej (AT) poprzez różnorodne działania propagujące wiedzę;
2. prace rozwojowo- badawcze mające na celu opracowanie portalu internetowego - bazy wiedzy i dobrych praktyk odnośnie komunikacji wspomagającej i alternatywnej
(AAC) i AT (assistive technology) oraz stworzenie internetowego forum wymiany doświadczeń;
3. udzielanie porad i konsultowanie rozwiązań w zakresie metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) i AT (assistive technology);
4. prowadzenie działalności edukacyjno- szkoleniowej z zakresu metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) i technologii wspomagającej AT;
5. prowadzenie programów pilotażowych w zakresie wdrażania AAC z wykorzystaniem AT;
6. prace rozwojowo- badawcze mające na celu doskonalenie narzędzi i metod interwencji w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) oraz technologii wspomagającej (AT); udział w studiach zagranicznych, szkoleniach, kursach i konferencjach.
7. praca na rzecz opracowania i wdrażania standardów interwencji w zakresiekomunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) i technologii wspomagającej (AT);
8. pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla realizacji celów statutowych zwłaszcza w zakresie poprawy dostępności do narzędzi technologii wspomagającej (AT) dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CNN);
9. współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami i środowiskami naukowymi działającymi w tym obszarze;
 

2) Cel Fundacji realizowany jest poprzez nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku
publicznego.

3) Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego jest:
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programamitelewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
63.12.Z Działalność portali internetowych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Odpłatną działalnością pożytku publicznego jest:
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z Wydawanie książek

4) Jeżeli działalność będzie wymagała koncesji, zezwolenia lub innej formy reglamentacji, Fundacja będzie ją mogła prowadzić po uzyskaniu przedmiotowych zgód/pozwoleń/zezwoleń/koncesji/licencji.

5) Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli decyzję taką
podejmą jednomyślnie Fundatorzy.


§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność
jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 


Majątek i dochody Fundacji.
§ 8
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie tysiąca złotych
wymieniony w Akcie fundacyjnym, oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Instytutu w stosunku do Fundatorów, członków organów Instytutu lub pracowników Instytutu oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Instytutu oraz pracownicy Instytutu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywanie majątku Instytutu na rzecz Fundatorów, członków organów Instytutu lub pracowników Instytutu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywanie majątku Instytutu na rzecz Fundatorów, członków organów Instytutu lub pracowników Instytutu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Instytutu;
d. wykorzystywanie majątku Instytutu na rzecz Fundatorów, członków organów Instytutu lub pracowników Instytutu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Instytutu;

§ 9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i z
zagranicy,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 

§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji, tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Osoby fizyczne i prawne dokonujące darowizny lub dotacji na rzecz Fundacji
uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. Zasady i warunki przyznawania tytułu Sponsora Fundacji określa uchwała. Tytuł ma charakter osobisty.
4. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową.

 


§ 11
Organami fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może powoływać rady celowe do realizacji
określonych zadań.
Dla realizacji celów Fundacja może nawiązywać współpracę z wolontariuszami na podstawie odpowiednich umów.


Rada Fundacji.
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji i składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Zarząd Fundacji.
§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do czterech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy.
2. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje wraz z upływem kadencji albo z chwilą odwołania Zarządu.

Odwołanie Zarządu następuje w chwili:
a. złożenia rezygnacji,
b. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, istotnego naruszenia
postanowień Statutu Fundacji, stwierdzonych przez Radę Fundacji z
zachowaniem prawa do odwołania się do Rady Fundacji o ponowne zbadanie sprawy.

 

§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej
- uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
- uchwalanie regulaminów,
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz
w miesiącu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, przy czym powiadomienie może być wysłane na wskazane przez członków Zarządu adresy poczty elektronicznej lub telefonicznie.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 


Sposób Reprezentacji
§ 18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.


Zmiana Statutu
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji wyrażoną zwykłą większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji.


Likwidacja Fundacji.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 22
Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie z działania w terminach i formach określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego.
§ 23
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 24
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

STATUT

DANE

KRS: 0000759988


NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000


KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Przycisk

Przycisk

Przycisk