DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Regulamin szkoleń
 

Poniższy regulamin dotyczy szkoleń organizowanych przez „generAACję” Fundację na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT), zwaną dalej Organizatorem.

 

 SPOSÓB ZAPISU

 • Zapis na szkolenie następuje poprzez przesłanie zgłoszenia przez formularz elektroniczny. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie. 

 • W odpowiedzi (do 7 dni roboczych) zgłaszający otrzymuje rachunek, który należy opłacić w podanym terminie wpisując w tytule przelewu nazwę szkolenia, imię i nazwisko oraz numer rachunku.

 • Opłacenie rachunku w podanym terminie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu (potwierdzenie nie jest wysyłane mailowo).

 • W przypadku zarówno szkoleń stacjonarnych jak i online szczegółowe informacje odnośnie czasu, miejsca oraz programu (w przypadku szkoleń online również materiały szkoleniowe) wysyłane są do uczestników mailowo na 3 dni przed szkoleniem.

 

OPŁATA SZKOLENIOWA

 • Udział w kursie lub szkoleniu jest płatny. 

 • Wpłaty za szkolenie należy dokonać przelewem w wyznaczonym terminie, zgodnie z harmonogramem wpłat.

 • Uczestnik uiszcza opłatę szkoleniową do 7 dni od otrzymania rachunku..

 • Brak dokonania opłaty w przewidzianym terminie oznacza skreślenie osoby z listy uczestników.

 • Numer konta, na który należy dokonać wpłaty to:  98 1140 2004 0000 3902 7828 2719. W tytule przelewu należy podać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

 • W przypadku szkoleń stacjonarnych otwartych  opłata szkoleniowa obejmuje koszt udziału w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

 • Organizator nie pokrywa kosztu dojazdu oraz zakwaterowania.

   

 REZYGNACJA

 • O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować pisemnie drogą mailową na adres generaacja@gmail.com

 •  W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 14 dni przed wydarzeniem, wniesiona opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 30 dni jednak powyżej dwóch tygodni od daty szkolenia, organizator zwraca 50% wniesionej wpłaty.

 • Uczestnik może odstąpić swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora co najmniej 5 dni przed szkoleniem.

 • Osoba, która z jakichkolwiek przyczyn nie weźmie udziału w szkoleniu, pomimo wniesionych opłat, nie otrzyma materiałów szkoleniowych jak i zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

   

 ODWOŁANIE SZKOLENIA LUB ZMIANA WARUNKÓW REALIZACJI SZKOLENIA

 • Organizator zastrzega sobie prawo do:

   odwołania szkolenia,

   zmiany jego terminu,

  zmiany formy szkolenia na wersję online,

  zmiany osoby prowadzącej .

 • W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Uczestnik otrzyma całość wpłaconej opłaty szkoleniowej w terminie 5 dni roboczych.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia w przypadku wystąpienia niezależnych od siebie okoliczności. O zmianie miejsca szkolenia Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników drogą mailową lub telefoniczną.

 • W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik, który dokonał wpłaty ma możliwość przeniesienia wpłaconych środków na udział w innym szkoleniu znajdującym się w ofercie Organizatora, pod warunkiem dostępności miejsc.

   

PRAWO AUTORSKIE

 • Prezentowane w trakcie szkolenia materiały jak również materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom objęte są prawem własności intelektualnej.

 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej. Otrzymane materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. 

 • Podczas szkoleń zabrania się używania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej zgody Prowadzącego.

 • Podczas szkoleń online zabrania się nagrywania ekranu bądź dźwięku bez wyraźnej zgody prowadzącego.

 • Szkolenia online są nagrywane przez prowadzącego do celów własnych zgodnych ze statutem fundacji.

 • Nagrania ze szkoleń nie są udostępniane ani uczestnikom ani odpłatnie bez uczestnictwa w szkoleniu, chyba że prowadzący postanowi inaczej. 

 • Naruszenie praw własności intelektualnej będzie miało skutki prawne.
   

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 • Materiały filmowe oraz zdjęcia wykonane podczas szkoleń mogą być wykorzystywane w materiałach poszkoleniowych, promocyjnych oraz na fanpage’u Organizatora i stronie internetowej Organizatora oraz innych podmiotów, którzy publikują je w dobrej wierze. 

 • Zaakceptowanie powyższego regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. 
   

SPOSÓB KONTAKTU / INFORMACJE DODATKOWE

 • Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać u Organizatora drogą mailową generaacja@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 660 197 119.

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO, dostępną na stronie internetowej www.generaacja.pl.

 • Zgłoszenie uczestnictwa/zapis na szkolenie jest równoznaczny ze zgodą na warunki niniejszego regulaminu.